1st Km of Alexandroupoli-Feres road, Alexandroupoli +30 2551 0 25171

Αντικείμενο

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη ενός έξυπνου κι ευέλικτου συστήματος ανίχνευσης του φαινομένου της ρευματοκλοπής (κιτ ρευματοκλοπής) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1) Δυνατότητα ανίχνευσης όλων των περιστατικών ρευματοκλοπής, ακόμη και της πλέον δυσχερούς περίπτωσης της γεφύρωσης του μετρητή μέσω καταμεριστή ρεύματος.

2) Ευελιξία στην εγκατάστασή του, διατηρώντας την ικανότητα αξιόπιστου εντοπισμού της ρευματοκλοπής είτε ενσωματωθεί στον μετρητή, είτε συνδεθεί στον κεντρικό πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, είτε συνδεθεί σε σημείο ανάντη του μετρητή. Η ακριβής θέση θα εξαρτηθεί τόσο από τις σχετικές αποφάσεις του Διαχειριστή του εκάστοτε Δικτύου Διανομής, όσο και από τυχόν εμπορικές συμφωνίες που θα προκύψουν με κατασκευαστικούς οίκους (έξυπνων) μετρητών, σύμφωνα με το σχέδιο αξιοποίησης του νέου κιτ.

3) Συμβατότητα με ΤΝ/ΤΤ Δίκτυα Διανομής.

4) Συμβατότητα επικοινωνίας, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των ενεργειών σε συμβάντα ύποπτα για ρευματοκλοπή. Αυτή η τεχνική δυνατότητα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ευελιξίας εγκατάστασης του προτεινόμενου κιτ.

5) Αυτονομία τροφοδότησης, χωρίς την ανάγκη χρήσης μπαταριών ή άλλων πηγών τροφοδότησης, προκειμένου να εμφανίζει «ατρωσία» έναντι προσπαθειών διακοπής της λειτουργίας του.

6) Χαμηλή κατανάλωση, ιδιαίτερα μικρές διαστάσεις συμπεριλαμβανομένου αισθητήρα ρεύματος και ελάχιστο βάρος.

Η λειτουργία του έξυπνου αυτού κιτ στηρίζεται στην παρακολούθηση της εμπέδησης στους ακροδέκτες του. Έτσι, ακόμη και στην περίπτωση που θα αποπειραθεί ρευματοκλοπή με καταμεριστή ρεύματος, η ανίχνευσή της θα επιτευχθεί λόγω της σταθερής εμπέδησης που θα καταγράφει το κιτ ανίχνευσης στη διάρκεια μίας ημέρας. Επομένως, η επιτυχής ανίχνευση της ρευματοκλοπής εξασφαλίζεται σε κάθε πιθανή απόπειρα. Συγκεκριμένα, η ανίχνευση της απόπειρας ρευματοκλοπής από το προτεινόμενο κιτ (ακόμη και δια γεφύρωσης του αγωγού της φάσης), πραγματοποιείται μέσω της εν σειρά αρμονικής έγχυσης τάσης μηδενικής ακολουθίας σε μονοφασικά και πολυφασικά (Μ-φασικά, Μ≥1) δίκτυα, την οποία εφαρμόζει η συγκεκριμένη συσκευή. Έτσι, η προτεινόμενη συσκευή διάγνωσης αποτελείται από Μ-πηγές τάσης (υλοποιούμενες από ηλεκτρονικό μετατροπέα χαμηλής ισχύος), οι οποίες συνδέονται σε σειρά με τη γραμμή της κάθε φάσης και προκαλούν αρμονική έγχυση τάσης h-τάξης (h≥2). Η επιλογή της έγχυσης μιας ανώτερης αρμονικής συνιστώσας γίνεται για την απεμπλοκή της διαδικασίας μέτρησης της ισοδύναμης εμπέδησης (και ανίχνευσης της ρευματοκλοπής) από τη μεταφορά ισχύος (στη θεμελιώδη συχνότητα του δικτύου). Η συσκευή συνδέεται στην εγκατάσταση ακριβώς όπως ένας διακόπτης και είναι κατάλληλη τόσο για μονοφασικές όσο και για τριφασικές παροχές. Επισημαίνεται δε, ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία έγχυσης αρμονικών συνιστωσών έχει αναπτυχθεί από τον ερευνητικό υπεργολάβο του έργου και έχει εφαρμοστεί με επιτυχία για την προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έναντι του φαινόμενου της νησιδοποίησης. Στο παρόν έργο, θα αξιοποιηθεί αυτή η γνώση προκειμένου να αναπτυχθεί ένα νέο, καινοτόμο προϊόν καθολικής προστασίας έναντι της ρευματοκλοπής. Ο εντοπισμός λοιπόν οποιασδήποτε απόπειρας ρευματοκλοπής (ακόμη και δια γεφύρωσης / καταμερισμού του ρεύματος) από το έξυπνο κιτ επιτυγχάνεται μέσω της ανίχνευσης χαμηλής εμπέδησης (στην επιλεγμένη αρμονική τάξη -h) στο σημείο έγχυσης. Ακόμη και στην πλέον δυσχερή περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερες εμπεδήσεις στον καταμεριστή ρεύματος (περίπτωση μερικής ρευματοκλοπής), η ανίχνευση της ρευματοκλοπής θα επιτευχθεί λόγω της σταθερής εμπέδησης που θα καταγράφει το κιτ ανίχνευσης στη διάρκεια μίας ημέρας. Επομένως, η επιτυχής ανίχνευση της ρευματοκλοπής εξασφαλίζεται σε κάθε πιθανή απόπειρα.

Αναφορικά δε με τις πιθανές θέσεις εγκατάστασης του κιτ ρευματοκλοπής, η παραπάνω διαδικασία ανίχνευσης υλοποιείται ως εξής:

1) Ενσωμάτωση του κιτ ρευματοκλοπής εντός του μετρητή ενέργειας: Η παρακολούθηση της εμπέδησης (σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση) θα ανιχνεύσει οποιαδήποτε απόπειρα ρευματοκλοπής, την οποία το προτεινόμενο κιτ θα γνωστοποιήσει στον (έξυπνο) μετρητή ή/και στο ανάντη Κέντρο Διανομής (αναλόγως των προδιαγραφών του μετρητή).

2) Εγκατάσταση του κιτ ρευματοκλοπής εκτός του μετρητή ενέργειας:

  • Γεφύρωση του κιτ ή του συνδυασμού κιτ-μετρητή: Η παρακολούθηση της εμπέδησης (σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση) θα ανιχνεύσει οποιαδήποτε απόπειρα ρευματοκλοπής, την οποία το προτεινόμενο κιτ θα γνωστοποιήσει στον (έξυπνο) μετρητή ή/και στο ανάντη Κέντρο Διανομής (αναλόγως των προδιαγραφών του μετρητή).
  • Γεφύρωση μόνο του μετρητή ενέργειας: Αυτή η απόπειρα ρευματοκλοπής ανιχνεύεται απλά με την ανταλλαγή μετρήσεων ηλεκτρικού ρεύματος ανάμεσα στον μετρητή και στο κιτ. Οποιαδήποτε απόκλιση γνωστοποιείται στο Κέντρο Διανομής.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου η τοπολογία του προτεινόμενου κιτ θα μελετηθεί διεξοδικά, καταλήγοντας σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιαστικό πακέτο για το κιτ ρευματοκλοπής, το οποίο θα πληροί όλες τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και Πρότυπα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, πέρα από τη θεωρητική ανάλυση και τον σχεδιασμό, η ανάπτυξη του κιτ ρευματοκλοπής θα περιλαμβάνει τα στάδια της επιβεβαίωσης μέσω προσομοιώσεων και πειραματικών δοκιμών σε περιβάλλον εργαστηρίου, καταλήγοντας έτσι σε ένα ολοκληρωμένο πρωτότυπο το οποίο θα δοκιμασθεί υπό πραγματικές συνθήκες (σε πραγματικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις).